top of page
Hotyoga42

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše Studio respektuje Vaše soukromí a má zájem na tom, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. V tomto dokumentu máte možnost nalézt informace o zpracovávání Vašich osobních údajů a právech, která Vám z tohoto zpracovávání plynou, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“).

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Osobou shromažďující Vaše osobní údaje a jejich správcem je společnostHOT YOGA STUDIO s.r.o., se sídlem Chrudimská 2526/2a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 290 53 781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 163191, provozující studio HotYoga42 na webové adrese www.hotyoga42.cz, studio Babaadub na webové stránce www.babaadub.com  a e-shop DanhelWear se sportovním oblečením a doplňky na webové stránce www.danhelwear.com(„Studio“).

V případě dotazů ohledně Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění níže uvedených práv, která Vám náležejí, je možné se na Studio obrátit prostřednictvím e-mailové adresy info@babaadub.com.

 1. Při jakých činnostech můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, k čemu jsou potřeba a jak dlouho je budeme mít?

 2. Registrace klienta

Abyste mohli využívat služeb Studia, je třeba se zaregistrovat a) před první lekcí Hot Jógy v rezervačním systému https://babaadub.isportsystem.cz nebo b) pomocí webových stránek www.babaadub.com. Za tímto účelem poskytnete Studiu pouze nezbytně nutné identifikační a kontaktní údaje, a to v rozsahu:

 • jméno a příjmení,

 • přezdívka pro přihlášení ke svému uživatelskému účtu,

 • telefon a

 • e-mail.

Právě uvedené osobní údaje potřebuje Studio k tomu, aby Vám mohlo vytvořit uživatelský účet, a to za účelem vytvoření uživatelského účtu, prostřednictvím kterého budeme mít přístup ke kompletním informacím o vaší návštěvnosti a stavu kreditu (předplatného) na vašem účtu, jakož i k dalším pro Vás potřebným informacím. týkajících se poskytovaných služeb studia. Současně je oprávněným zájmem Studia, aby Vás mohlo kontaktovat pro případ nenadálých událostí, pro které by mohlo dojít ke zrušení naplánovaných lekcí Hot Jógy a seminářů, jakož i za účelem získání zpětné vazby. Zpětnou vazbu může Studio zjišťovat, a tím i zpracovávat Vámi poskytnutou e-mailovou adresu, tak, že Vám na ni může, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslat dotazník spokojenosti. Současně Vás může Studio na Vámi poskytnutou e-mailovou adresu informovat o novinkách a akčních nabídkách, které se týkají lekcí Hot Jógy, Babaadub a Danhelwear. Zaslaný dotazník spokojenosti i newsletter tak představují obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Nebudete-li mít zájem tato

obchodní sdělení dostávat, můžete se z nich jednoduchým způsobem odhlásit, a to prostřednictvím odkazu umístěného v patičce zaslané e-mailové zprávy.

Neposkytnete-li právě uvedené osobní údaje, nebude Vám moci být vytvořen uživatelský účet, přičemž nebudete moci využívat služeb Studia.

Vedle výše uvedených osobních údajů máte možnost při registraci zcela dobrovolně poskytnout Studiu další osobní a jiné údaje, a to v rozsahu:

 • datum narození

 • „odkud k nám dojíždíte?“

 • „odkud jste se o nás dozvěděli?“

Právě uvedené osobní údaje jsou v případě jejich poskytnutí Studiem zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu Studia. Poskytnete-li Studiu datum svého narození, pak Vám bude moci Studio zaslat na Váš e-mail přání k narozeninám, a to v zájmu péče o své stávající klienty. Dále je oprávněným zájmem Studia, aby právě uvedené osobní údaje mohlo zpracovávat za účelem vyhodnocení vlastní marketingové strategie.

Neposkytnete-li právě uvedené osobní údaje, nebude to mít žádný vliv na poskytování služeb Studiem.

Všechny výše uvedené osobní údaje budou Studiem zpracovávány do konce kalendářního roku, v němž uplyne 5 let od Vaší poslední absolvované lekce Hot Jógy ve Studiu. Po uplynutí této doby budou všechny Vámi poskytnuté údaje skartovány či smazány nebo trvale anonymizovány.

 1. Zájem o zasílání nejnovějších nabídek a akcí z Babaadub a e-shopu DanhelWear

V rámci registrace před první lekcí Hot Jógy máte možnost projevit zájem se zasíláním novinek a akčních nabídek, které se týkají sportovního oblečení a doplňků vhodných rovněž ke cvičení Hot Jógy, a to z Babaadub a e-shopu DanhelWear provozovaného Studiem na webové stránce www.hotyoga42.cz,  www.babaadub.com a  www.danhelwear.com. Svůj zájem projevíte tak, že Studiu dobrovolně poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů (v daném případě e-mailové adresy) pro účely zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů Vám budou moci být prostřednictvím e-mailu zasílány informace o nejnovějších produktech, ale rovněž o nejnovějších zvýhodněných nabídkách z Hotyoga42, z Babaadub a z e-shopu DanhelWear, které by Vás mohly zajímat.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je Studiu udělen pro výše vymezený účel na dobu využívání služeb Studia a do konce kalendářního roku, v němž uplyne 5 let od poslední absolvované lekce Hot Jógy, nebude-li z Vaší strany tento souhlas odvolán dříve. Nebudete-li mít zájem obchodní sdělení dostávat, můžete se z nich jednoduchým způsobem odhlásit, a to prostřednictvím odkazu umístěného v patičce zaslané e-mailové zprávy.

Pro odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení můžete rovněž využít e-mail: info@babaadub.com

 

 1. Pořízení kamerových záznamů v prostorách Studia

V prostorách Studia máme nainstalován kamerový systém, který snímá vybrané prostory Studia za účelem ochrany majetku Studia, jakož i za účelem ochrany majetku všech klientů přítomných ve Studiu. V souvislosti s pořízením kamerových záznamů může být rovněž zaznamenána Vaše podobizna, kterou je možné považovat za osobní údaj. K pořízení těchto kamerových záznamů není potřeba Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, neboť existuje oprávněný zájem Studia na tom, aby tyto záběry pořizovalo a uchovávalo.

V případě, že jakékoliv z výše zmíněných osobních údajů mohou být nezbytné k uplatnění práv či splnění povinností Studia, tyto osobní údaje budou zpracovávány do vypořádání příslušných práv a povinností na základě oprávněného zájmu Studia.

 1. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Abyste si v našem studiu mohli zřídit účet prostřednictvím kterého budete mít přístup ke kompletním informacím o vaší návštěvnosti a stavu kreditu (předplatného na vašem účtu, využíváme za tímto účelem internetové platformy společnosti Vašewebovky s.r.o., IČ 22773681 (provozovatel rezervačního systému ISport) („VašeWebovyk“). Prostřednictvím společnosti „VašeWebovky“ Vám na základě Vámi poskytnutých osobních údajů vytvoříme uživatelský účet, skrze který můžete využívat všechny výše uvedené možnosti od správy uživatelského účtu až po možnost on-line rezervací lekce Hotyoga42 a jiných akcí či seminářů. Společnost „VašeWebovky“ je tedy zpracovatelem Vámi poskytnutých osobních údajů. Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje nikomu dalšímu ani do třetích zemí. Zákazník má právo obdržet od správce, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Pokud jste při Vaší registraci projevili zájem o zasílání nejnovějších nabídek a akcí na Vaši emailovou adresu týkající se sportovního oblečení a doplňků Danhelwear z e-shopu Danhelwear na webové stránce www.danhelwear.com, nebo Babaadub na webové adrese www.babaadub.com, poté studio za tímto účelem využívá platformy „VašeWebovky“ (provozovatel rezervačního systému ISport), a společnosti Wix.com Ltd, 40 Namal Aviv Street Tel Aviv 6350671 Israel jako společnosti „VašeWebovky“, tak i Wix.com je součástí tzv. Štítu EU na ochranu soukromí, který poskytuje vysoké záruky ochrany osobních údajů, nemusíte se tedy bát, že by mohlo dojít ke zneužití či ztrátě Vámi poskytnutých osobních údajů.

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít dále studiem pověřené osoby, zejména pak personál recepce a instruktoři.

Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v listinné i elektronické formě, a to v souladu s pokyny Studia tak, aby k nim měly přístup pouze osoby pověřené Studiem dle bodu 3. Vaše osobní údaje jsou organizačně a technicky chráněny před neoprávněným přístupem či zneužitím. Příjemci osobních údajů dle bodu 3. jsou k jejich řádné ochraně vázáni smluvně či zákonem.

 1. Jaká práva Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží?

Pokud budete mít v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů dotazy či připomínky, informujte Studio prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 1. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů disponujete těmito právy:

Právo na informace a přístup – máte právo od Studia požadovat potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, informace o: (i) účelu zpracování, (ii) kategoriích dotčených osobních údajů, (iii) Příjemcích, (iv) předpokládané době zpracovávání, (v) Vašich právech vůči Studiu, (vi) Vašem právu vznést stížnost, (vii) skutečnosti, zda dochází k automatizovanému zpracovávání, a (viii) v případě předávání údajů mimo prostor evropského hospodářského společenství o zárukách bezpečnosti Vašich údajů.

Právo na přenositelnost– s ohledem na skutečnost, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro potřeby plnění smlouvy, máte právo požadovat jejich strukturovanou, strojově čitelnou kopii a případně i předání jinému správci.

Právo na opravu– máte právo, aby Vaše zpracovávané údaje byly vždy aktuální a přesné. Po Studiu můžete požadovat opravu či doplnění jakéhokoliv osobního údaje.

Právo na omezení zpracování– máte právo po Studiu požadovat omezení zpracování, pokud: (i) máte za to, že Vaše údaje nejsou přesné a to do doby, než Studio přesnost údajů prověří; (ii) se zpracování nezakládá na platném právním důvodu, ale nechcete žádat o výmaz osobních údajů; (iii) Studio již údaje nepotřebuje pro vymezené účely, ale vy jejich zpracovávání vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv; nebo (iv) jste uplatnil/a své právo na námitky popsané níže.

Právo na výmaz– máte právo po Studiu požadovat vymazání jakéhokoliv osobního údaje. Ten ale není povinen této žádosti vyhovět v případech vyjmenovaných v čl. 17 Nařízení, zejména pokud je osobní údaje nadále potřebné zpracovávat pro účely, pro které byly původně shromážděny.

Právo podat námitku– v případě osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu Studia nebo ve veřejném zájmu máte právo vůči Studiu vznést námitku proti takovému zpracovávání. Jedná se zejména o případy, kdy Vám Studio bude zasílat z důvodu oprávněného zájmu obchodní sdělení na základě provedené registrace, které se týká lekcí Hot Jógy, osobních konzultací a seminářů.

Právo podat stížnost–v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv se obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností, a to v případech, kdy se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv týkajících se osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ode dne 25. 5. 2018.

bottom of page